Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zvolanie ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Turčiansky Ďur

Dosluhujúci starosta obce Turčiansky Ďur Mgr. Peter Rusnák zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turčiansky Ďur.

Návrh programu zasadnutia:

   1. Otvorenie, štátna hymna SR

   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

   3. Oznámenie výsledkov volieb a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného OZ

   4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou

   5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ

   6. Vystúpenie novej starostky

   7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

   8. Poverenie zástupcu starostu a poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ

   9. Určenie platu starostky obce

   10. Diskusia

   11. Záver

Miesto konania: Kultúrny dom

Termín: nedeľa 9. december 2018 o 18.00 hod.

Zasadnutie OZ je verejné.

Zverejnené na úradnej tabuli obce: 5. 12. 2018

Mgr. Peter Rusnák, starosta obce

Zvolanie zasadnutia OZ 21. 10. 2018

ZVOLANIE

zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Turčiansky Ďur

Starosta obce Turčiansky Ďur, zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turčiansky Ďur.

Návrh programu zasadnutia:

   1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

   2. Schválenie programu zasadnutia

   3. Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia OZ

   4. Výstavba hasičskej garáže

   5. Riešenie ďalšieho prenájmu pre Pohostinstvo Jupiter

   6. Ukončenie nájomnej zmluvy Potraviny Sarah

   7. Verejné osvetlenie od SSE

   8. Diskusia

   9. Prijatie uznesení a záver

Miesto konania: Kultúrny dom

Termín: 21. október 2018 o 18.00 hodine

Zasadnutie OZ je verejné.

Zverejnené na úradnej tabuli obce: 18. 10. 2018

Mgr. Peter Rusnák, starosta obce