DHZ Pozvánka na výročnú schôdzu

Pozvánka

Dobrovoľný hasičsky zbor Turčiansky Ďur zvoláva  na deň 6. 8. 2021 Výročnú členskú schôdzu DHZ Turčiansky Ďur, ktorá sa uskutoční o 18:00 hod (piatok) v priestoroch Obecného úradu.

Program VČS členov DHZ:

 1. Otvorenie rokovania
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
 3. Správa o činnosti DHZ za uplynulé obdobie (2020, 1. polrok 2021)
 4. Správa o hospodárení DHZ za uplynulé obdobie (2020, 1. polrok 2021)
 5. Správa revíznej komisie DHZ k predloženej správe o hospodárení
 6. Voľby výboru DHZ na roky 2021-2026, dvoch štatutárov DHZ (predseda DHZ musí byť jedným zo štatutárov) jedného delegáta na Územné valné zhromaždenie
 7. Plán hlavných úloh DHZ na ďalšie obdobie (2.polrok 2021 a rok 2022)
 8. Diskusia
 9. Schválenie uznesenia
 10. Záver

 

DHZ Pozvánka na výročnú schôdzu

Pozvánka

Dobrovoľný hasičsky zbor Turčiansky Ďur zvoláva  na deň 6. 8. 2021 Výročnú členskú schôdzu DHZ Turčiansky Ďur, ktorá sa uskutoční o 18:00 hod (piatok) v priestoroch Obecného úradu.

Program VČS členov DHZ:

 1. Otvorenie rokovania
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
 3. Správa o činnosti DHZ za uplynulé obdobie (2020, 1. polrok 2021)
 4. Správa o hospodárení DHZ za uplynulé obdobie (2020, 1. polrok 2021)
 5. Správa revíznej komisie DHZ k predloženej správe o hospodárení
 6. Voľby výboru DHZ na roky 2021-2026, dvoch štatutárov DHZ (predseda DHZ musí byť jedným zo štatutárov) jedného delegáta na Územné valné zhromaždenie
 7. Plán hlavných úloh DHZ na ďalšie obdobie (2.polrok 2021 a rok 2022)
 8. Diskusia
 9. Schválenie uznesenia
 10. Záver