Zvolanie zasadnutia OZ 21. 10. 2018

ZVOLANIE

zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Turčiansky Ďur

Starosta obce Turčiansky Ďur, zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turčiansky Ďur.

Návrh programu zasadnutia:

   1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

   2. Schválenie programu zasadnutia

   3. Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia OZ

   4. Výstavba hasičskej garáže

   5. Riešenie ďalšieho prenájmu pre Pohostinstvo Jupiter

   6. Ukončenie nájomnej zmluvy Potraviny Sarah

   7. Verejné osvetlenie od SSE

   8. Diskusia

   9. Prijatie uznesení a záver

Miesto konania: Kultúrny dom

Termín: 21. október 2018 o 18.00 hodine

Zasadnutie OZ je verejné.

Zverejnené na úradnej tabuli obce: 18. 10. 2018

Mgr. Peter Rusnák, starosta obce