Zvolanie zasadnutia OZ obce Turčiansky Ďur

Zvolanie zasadnutia OZ obce Turčiansky Ďur

Starostka obce Turčiansky Ďur Ing. Viera Hanesová, zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turčiansky Ďur.

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia OZ
 4. Projekt „ Objekt služieb“
 5. Rozpočet obce na roky 2019,2020,2021
 6. Zápisnica z 21.10.2018
 7. Verejné osvetlenie od SSE, úhrada faktúry za ver.obstarávanie
 8. Silvester
 9. 3PO Slovakia-zmena účelu stavby
 10. Rozšírenie webovej stránky obce
 11. Výstavba hasičskej garáže
 12. Diskusia
 13. Prijatie uznesení a záver

Miesto konania: knižnica OÚ
Termín: štvrtok 27. 12. 2018 o 18:00 hodine
Zasadnutie OZ je verejné.

Zverejnené na úradnej tabuli obce: 23.12.2018
Ing. Viera Hanesová, starostka obce

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zvolanie ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Turčiansky Ďur

Dosluhujúci starosta obce Turčiansky Ďur Mgr. Peter Rusnák zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turčiansky Ďur.

Návrh programu zasadnutia:

   1. Otvorenie, štátna hymna SR

   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

   3. Oznámenie výsledkov volieb a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného OZ

   4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou

   5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ

   6. Vystúpenie novej starostky

   7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

   8. Poverenie zástupcu starostu a poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ

   9. Určenie platu starostky obce

   10. Diskusia

   11. Záver

Miesto konania: Kultúrny dom

Termín: nedeľa 9. december 2018 o 18.00 hod.

Zasadnutie OZ je verejné.

Zverejnené na úradnej tabuli obce: 5. 12. 2018

Mgr. Peter Rusnák, starosta obce