DHZ Pozvánka na výročnú schôdzu

Pozvánka

Dobrovoľný hasičsky zbor Turčiansky Ďur zvoláva  na deň 6. 8. 2021 Výročnú členskú schôdzu DHZ Turčiansky Ďur, ktorá sa uskutoční o 18:00 hod (piatok) v priestoroch Obecného úradu.

Program VČS členov DHZ:

  1. Otvorenie rokovania
  2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
  3. Správa o činnosti DHZ za uplynulé obdobie (2020, 1. polrok 2021)
  4. Správa o hospodárení DHZ za uplynulé obdobie (2020, 1. polrok 2021)
  5. Správa revíznej komisie DHZ k predloženej správe o hospodárení
  6. Voľby výboru DHZ na roky 2021-2026, dvoch štatutárov DHZ (predseda DHZ musí byť jedným zo štatutárov) jedného delegáta na Územné valné zhromaždenie
  7. Plán hlavných úloh DHZ na ďalšie obdobie (2.polrok 2021 a rok 2022)
  8. Diskusia
  9. Schválenie uznesenia
  10. Záver