Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Zápisnica z výsledkov volieb do EP 2024

Zápisnica z výsledkov volieb do EP 2024

Vyhlásenie volieb

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024.
 

Právo voliť a právo byť volený

Právo voliť

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.
Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený

  • občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov
Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia.
Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 29. 4. 2024), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.
Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

Informácie pre voličov

Menovanie zapisovateľa OVK

V zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v obci Turčiansky Ďur pre voľby do Európskeho parlamentu konané dňa 8. júna 2024 menovaný

Patrik HANES
sídlo: Obec Turčiansky Ďur, 038 43  Turčiansky Ďur 6
č. tel: +421 917 649 145
e-mail: patrik@hanes.sk

Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol na území obce Turčiansky Ďur pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 8. júna 2024

utvorený 1 volebný obvod 
a určená 1 volebná miestnosť – Obecná knižnica, 038 43 Turčiansky Ďur 6.

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 8. júna 2024: 

info@turcianskydur.sk

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 9. apríla 2024 do 24:00 hod.).
 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

V súlade s § 11c ods. 5 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Turčiansky Ďur zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

info@turcianskydur.sk

Vydávanie hlasovacích preukazov

Volič, ktorý má v obci Turčiansky Ďur trvalý pobyt a v deň konania volieb do Európskeho parlamentu nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu.

Hlasovacie preukazy sa budú vydávať od 24. apríla 2024.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

osobne najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb

  • do 7. júna 2024 v úradných hodinách obce


prostredníctvom splnomocnenej osoby najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb

  • do 7. júna 2024 v úradných hodinách obce


Ak volič v žiadosti zaslanej v listinnej podobe alebo elektronicky uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb

  • do 20. mája 2024


elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu,
•  adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.