Podiel separovaného odpadu v roku 2021

 V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na prílohu č. 1 Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov oznamujeme:

úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 je 42,76%

sadzba poplatku od 1. 3. 2022 za uloženie odpadov pre rok 2022 je 18,-€/tonu.