Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zvolanie ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Turčiansky Ďur

Dosluhujúci starosta obce Turčiansky Ďur Mgr. Peter Rusnák zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turčiansky Ďur.

Návrh programu zasadnutia:

   1. Otvorenie, štátna hymna SR

   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

   3. Oznámenie výsledkov volieb a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného OZ

   4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou

   5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ

   6. Vystúpenie novej starostky

   7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

   8. Poverenie zástupcu starostu a poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ

   9. Určenie platu starostky obce

   10. Diskusia

   11. Záver

Miesto konania: Kultúrny dom

Termín: nedeľa 9. december 2018 o 18.00 hod.

Zasadnutie OZ je verejné.

Zverejnené na úradnej tabuli obce: 5. 12. 2018

Mgr. Peter Rusnák, starosta obce