Zvolanie zasadnutia OZ obce Turčiansky Ďur

Zvolanie zasadnutia OZ obce Turčiansky Ďur

Starostka obce Turčiansky Ďur Ing. Viera Hanesová, zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turčiansky Ďur.

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia OZ
 4. Projekt „ Objekt služieb“
 5. Rozpočet obce na roky 2019,2020,2021
 6. Zápisnica z 21.10.2018
 7. Verejné osvetlenie od SSE, úhrada faktúry za ver.obstarávanie
 8. Silvester
 9. 3PO Slovakia-zmena účelu stavby
 10. Rozšírenie webovej stránky obce
 11. Výstavba hasičskej garáže
 12. Diskusia
 13. Prijatie uznesení a záver

Miesto konania: knižnica OÚ
Termín: štvrtok 27. 12. 2018 o 18:00 hodine
Zasadnutie OZ je verejné.

Zverejnené na úradnej tabuli obce: 23.12.2018
Ing. Viera Hanesová, starostka obce