Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Turčianskom Ďure podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dňa 27. júna 2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Turčianskom Ďure bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Oznámenie

Štatistické zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

Naša obec bola vybraná Štatistickým úradom SR do zisťovania informácií o individuálnom vykurovaní rodinných domov, ktoré sa uskutoční od 1. júla do 30. novembra 2022. V tomto období budú vybrané domácnosti v obci oslovené listom a navštívi ich zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Podrobnejšie informácie: Štatistické zisťovanie