Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t. j. najneskôr 20. januára 2023) v úradných hodinách obce,

v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t. j. najneskôr 2. januára 2023),

elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t. j. najneskôr 2. januára 2023) na elektronickú adresu obce

info@turcianskydur.sk

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu,
•  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

 

Zverejnenie elektronickej (e-mailovej) adresy na doručovanie žiadosti o voľbu poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to v listinnej forme tak, aby žiadosť bola doručená na adresu

Obec Turčiansky Ďur
038 43  Turčiansky Ďur 6
Slovak republic

alebo elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť bola doručená na elektronickú adresu obce

info@turcianskydur.sk

V obidvoch prípadoch musí byť žiadosť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. decembra 2022).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 (17.2 kB)volba_postou_ma_TP_a_je_mimo_SK.docx