Oznam o zbere elektroodpadu

OZNAM O ZBERE A ODVOZE ELEKTROODPADOV
Spoločnosť Brantner Fatra, s. r. o. so sídlom v Martine realizuje
v našej obci zber a odvoz elektroodpadu nasledovne:

ŠTVRTOK 03. 08. 2023 – doobeda (cca 7:00 hod.)

Miesto zberu: parkovisko za kultúrnym domom.

Elektroodpad môžete voziť na parkovisko za kultúrnym domom už
v stredu 02. 08. 2023 poobede. Upozorňujeme, že pre odvoz
elektroodpadu je nutná jeho kompletnosť aj s prívodnými šnúrami.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti: Zdenko Kapusta

Adresát písomností: Zdenko Kapusta

Naposledy sídlo/pobyt: 10, 038 43 Turčiansky Ďur

Písomnosť č. 101414597/2023 zo dňa 01.06.2023 je uložená na Daňovom úrade Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Žilina číslo 101414597/2023 zo dňa 01.06.2023 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Žilina Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina v kancelárii č. 424 v úradných, hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Príloha : Vyhláška č.101749124/2023

Oznam – vakcinácia psov

Dňa 13. 07. 2023 o 17:30 hod. sa uskutoční vakcinácia psov. Cena vakcinácie besnoty je 10 €. Cena kompletnej vakcinácie je 20 €. Je potrebné si priniesť očkovací preukaz psa. Každý pes musí byť začipovaný, zviera bez čipu nie je možné ošetriť. Cena čipovania je 20 €.