VOĽBY PREZIDENTA SR 2024

Vyhlásenie volieb

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
od 7:00 hod. do 22:00 hod.

 

Právo voliť a právo byť volený

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území SR

http://www.minv.sk/?p24-info11
 

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia SR

https://www.minv.sk/?p24-info12

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať dňa 23. marca 2024: 

info@turcianskydur.sk

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostke obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 19. februára 2024).

Menovanie zapisovateľa OVK

V zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v obci Turčiansky Ďur pre voľby prezidenta Slovenskej republiky konané dňa 23. marca 2024, v prípade druhého kola dňa 6. apríla 2024 menovaný

Patrik HANES
sídlo: Obec Turčiansky Ďur, 038 43  Turčiansky Ďur 6
č. tel: +421 917 649 145
e-mail: patrik@hanes.sk
 

Oznámenie o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol na území obce Turčiansky Ďur pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 23. marca 2024, v prípade druhého kola volieb 6. apríla 2024

utvorený 1 volebný obvod 
a určená 1 volebná miestnosť – Obecná knižnica, 038 43 Turčiansky Ďur 6.
 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

V súlade s § 11c ods. 5 zákona č. 180/ 2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Turčiansky Ďur zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

info@turcianskydur.sk

Vydávanie hlasovacích preukazov

Volič, ktorý má v obci Turčiansky Ďur trvalý pobyt a v deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu. Volič môže požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však vo svojej žiadosti zreteľne uviesť.

Hlasovacie preukazy sa budú vydávať od 7. februára 2024.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

osobne najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb

 • prvé kolo volieb do 22. marca 2024
 • druhé kolo volieb do 5. apríla 2024

v úradných hodinách obce

prostredníctvom splnomocnenej osoby najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb

 • prvé kolo volieb do 22. marca 2024
 • druhé kolo volieb do 5. apríla 2024

v úradných hodinách obce

Ak volič v žiadosti zaslanej v listinnej podobe alebo elektronicky uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb

 • prvé kolo volieb do 4. marca 2024
 • druhé kolo volieb do 14. marca 2024


elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb

 • prvé kolo volieb do 4. marca 2024
 • druhé kolo volieb do 14. marca 2024

na elektronickú adresu obce info@turcianskydur.sk

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu,
•  adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.