Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti: Zdenko Kapusta

Adresát písomností: Zdenko Kapusta

Naposledy sídlo/pobyt: 10, 038 43 Turčiansky Ďur

Písomnosť č. 101414597/2023 zo dňa 01.06.2023 je uložená na Daňovom úrade Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Žilina číslo 101414597/2023 zo dňa 01.06.2023 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Žilina Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina v kancelárii č. 424 v úradných, hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Príloha : Vyhláška č.101749124/2023